Literal result stylesheets
<html xsl:version="1.0"
   xmlns:xsl="http://www…">
  <body>Hello world</body>
</html>